zaprasza na profesjonalne szkolenie:

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO GRUPA 1
– ELEKTROENERGETYCZNA, KATEGORIA E I D 

NAUKA PRAKTYCZNA WYKONYWANIA POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH NA STANOWISKU
EKSPLOATACJI I DOZORU

2-4 lipca 2018, Warszawa
Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego  

CEL SZKOLENIA

 • CELEM SZKOLENIA jest nauka praktycznego wykonywania pomiarów elektrycznych w zakresie objętym świadectwem
  kwalifikacyjnym E i D, dotyczącym czynności kontrolno-pomiarowych. Szkolenie ma formułę praktycznego uczenia się poprzez wykonywanie pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych w obiekcie za pomocą odpowiednich przyrządów (mierników).
  Praktyczne wykonywanie szeregu ćwiczeń pozwala na osiągnięcie odpowiedniego efektu edukacyjnego.

FORMA ZAKOŃCZENIA KURSU:

Zaświadczenia:
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
2. Świadectwo kwalifikacji Grupa 1, kategorii E i D po pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się praktyczny test egzaminacyjny. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy test oraz zda pozytywnie egzamin kwalifikacyjny przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, otrzymuje imienne świadectwo upoważniające go do samodzielnego wykonywania pomiarów elektrycznych*.

*Opłata za egzamin państwowy wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji; nie wchodzi w zakres opłaty za szkolenie.

ZAKRES SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I - TEORETYCZNA:

 • Wymagania ogólne:
  Ogólne zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
  Wymagania formalne - przepisy dotyczące wykonywania prac pomiarowych
  Wymagania dla osób wykonujących prace pomiarowe
  Wymagania stawiane elektrycznym przyrządom pomiarowym
 • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach:
  Badania odbiorcze instalacji i urządzeń elektrycznych:
  - procedura prac kontrolno-pomiarowych odbiorczych.
  Badania eksploatacyjne okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych:
  - procedura prac kontrolno-pomiarowych eksploatacyjnych.
 • Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach:
  - warunki odbioru wykonanych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Odbiory, próby i badania w instalacjach elektrycznych funkcjonujących w warunkach pożaru

CZĘŚĆ II - PRAKTYCZNA:

Rodzaje prac pomiarowo-kontrolnych objęte szkoleniem:

 • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych (w tym głównych i dodatkowych połączeń
  wyrównawczych)
 • Pomiar rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Pomiar rezystancji pętli obwodu dozorowego ISP(SAP)
 • Pomiar impedancji pętli zwarciowej w układzie sieci TN, TT
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiar prądu, czasu zadziałania urządzeń różnicowoprądowych
 • Pomiar napięć dotykowych i napięć rażeniowych

Każdy rodzaj pomiaru rozpoczyna się od wprowadzenia teoretycznego przez osobę prowadzącą wg poniższego scenariusza:
- cel pomiaru,
- warunki pomiaru,
- dobór przyrządów do pomiaru,
- czas pomiaru,
- metoda pomiarowa,
- schemat pomiarowy,
- protokół z wykonanych prac pomiarowych,
- ocena wyników,
- błędy przy wykonywaniu tego pomiaru.
Następnie odbędzie się praktyczny pokaz z wykorzystaniem przyrządów i osprzętu pomiarowego omawianego przez prowadzącego, a po pokazie - ćwiczenia praktyczne z udziałem każdego z uczestników szkolenia.

PRELEGENCI:

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, specjalizacja elektroenergetyka
W latach 1973–1983 pracownik Zakładów Wytwórczych Przyrządów Pomiarowych i Systemów Minikomputerowych w Warszawie – specjalista ds. wykonawstwa inwestycyjnego w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym. W latach 1990–2001 kierownik Zakładu Instalacji Elektrycznych w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie w Warszawie. Jako dyrektor powstałej przy COBR „EL” Placówki Oświatowej „COBRA”, prowadził szkolenia dla projektantów, wykonawców i użytkowników instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie projektowania, wykonawstwa eksploatacji i dozoru, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest certyfikowanym wykładowcą oraz specjalistą bhp. Współtwórca patentu nr 174039 pt. „Tester do badania zabezpieczenia różnicowoprądowego w instalacjach elektrycznych”. Członek: Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 55 ds. instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej obiektów budowlanych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Państwowych Komisji Kwalifikacyjnych nr 121, a obecnie nr 184 i 516, nadających uprawnienia kwalifikacyjne z dziedziny elektroenergetyki. Członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz rzeczoznawca – audytor Stowarzyszenia Polskich Energetyków. W latach 2002–2009 był kierownikiem Samodzielnej Pracowni Instalacji Elektrycznej oraz kierownikiem akredytowanego Laboratorium Elektrycznego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Od 2009 r. główny specjalista ds. instalacji i urządzeń elektrycznych w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Pracowni Automatyki Sygnalizacji Pożarowej i Instalacji Elektrycznych. W ITB zajmował się badaniami urządzeń, instalacji oraz sprzętu i osprzętu elektrycznego do 1 kV dla budownictwa, a także dopuszczaniem wyrobów do stosowania w budownictwie. Autor kilkunastu książek, kilkudziesięciu ekspertyz i opinii w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz wielu artykułów z dziedziny elektroenergetyki i ochrony przeciwporażeniowej. Pracuje jako ekspert ds. instalacji oraz urządzeń elektrycznych w budownictwie. Wykonuje ekspertyzy i opinie dotyczące urządzeń, instalacji oraz sprzętu i osprzętu elektrycznego, a także pomiarów ochronnych w budynkach do 1 kV dla budownictwa. Prowadzi szkolenia i kursy z dziedziny budowy i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
Współautor Polskich Norm z dziedziny sygnalizacji alarmu Pożarowego, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego komisji 264 oraz 244. Autor opracowań z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego i wielu opracowań na temat automatyki pożarowej i DSO. Wykładowca na cyklicznym wieloletnim kursie dla projektantów systemów sygnalizacji pożarowej, w ramach SITP, NOT, ITB i CNBOP. Wykładowca na Studium Podyplomowym – Zapobieganie pożarom i awariom organizowanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz na kursach organizowanych przez Polską Izbę Systemów Alarmowych. Współautor wielu ekspertyz, opinii technicznych, stanowisk badawczych oraz oporogramowania wraz z ich akredytacją z obszaru automatyki pożarowej.

Członek Zarządu Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
Współautor Polskich Norm z dziedziny sygnalizacji alarmu pożarowego, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego komisji 264 oraz 244. Autor opracowań z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego i wielu opracowań na temat automatyki pożarowej. Wykładowca na cyklicznym wieloletnim kursie dla projektantów systemów sygnalizacji pożarowej i DSO, w ramach SITP, NOT, ITB i CNBOP. Wykładowca na Studium Podyplomowym – Zapobieganie pożarom i awariom organizowanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz na kursach organizowanych przez Polską Izbę Systemów Alarmowych. Współautor wielu ekspertyz, opinii technicznych, stanowisk badawczych oraz oprogramowania wraz z ich akredytacją z obszaru automatyki pożarowej.

Prezes Zarządu Fire-Tec, ratownik medyczny.
Absolwentka Politechniki Łódzkiej, SGSP - studia podyplomowe Bezpieczeństwo Budowli, SGH – MBA, UWMSC - Ratownictwo Medyczne. Pasjonat bezpieczeństwa w każdym wymiarze, zarówno pożarowego, jak i zdrowotnego. Za swój cel uznaje szerzenie wiedzy na temat pierwszej pomocy, by nikt nie bał się podejść do osoby, która tego potrzebuje, bo w ten sposób można ocalić czyjeś życie.

Dyrektor Techniczny Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
Autor opracowań z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego. Wykładowca na cyklicznym wieloletnim kursie dla projektantów systemów sygnalizacji pożarowej i DSO w ramach SITP, NOT. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego komisji 264 oraz 244. Audytor techniczny oraz eskspert techniczny. Współautor wielu ekspertyz, opinii technicznych, stanowisk badawczych oraz oporogramowania wraz z ich akredytacją z obszaru automatyki pożarowej i elektrycznej.

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do pracowników technicznych wykonujących czynności kontrolno-pomiarowe, kadry kierowniczej odbierającej/zlecającej prace pomiarowe, a także osób pragnących zdobyć umiejętności wykonywania pomiarów eksploatacyjnych i odbiorczych oraz uzyskać świadectwo specjalisty do wykonywania pomiarów elektrycznych.

Na szkoleniu mile widziani są instalatorzy i wykonawcy: firmy elektroinstalacyjne, integratorzy systemów automatyki, specjaliści ds. utrzymania ruchu, a także pracownicy zajmujący się eksploatacją instalacji elektrycznych u deweloperów, zarządców nieruchomości, prywatnych firm elektrycznych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, którym kończy się termin ważności posiadanych uprawnień, a także te, które chcą ubiegać się po raz pierwszy o uprawnienia państwowe w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji elektrycznych.

LOKALIZACJA:

KONTAKT:

Redakcja miesięcznika elektro.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Katarzyna Zaręba
tel.: 22 512 60 83
kom.: 501 333 717
faks: 22 810 27 42
e-mail: kzareba@medium.media.pl

Małgorzata Jasik
tel.: 22 512 60 78
faks: 22 810 27 42
e-mail: mjasik@medium.media.pl

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.